LUONNOS 3, 11.11.2022, päivitetty NYO-verkostossa

Ohjaajana toimiminen

Opiskelija

 • noudattaa ajantasaista työtään ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita
 • toimii työympäristön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • toimii ohjattavien kanssa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaan
 • kohtaa ohjattavat yksilöinä ja ryhmän jäseninä kuunnellen ja kunnioittaen
 • laatii ohjattavien kanssa toiminnalle periaatteita ja sääntöjä 
 • työskentelee ohjattavien kanssa osallisuuden periaatteiden mukaisesti
 • edistää ohjattaviensa sosiaalisten taitojen kehittymistä
 • toimii kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää tietoa ohjattavan ryhmän kehitysvaiheesta
 • soveltaa ohjaustilanteissa tietoa ryhmädynamiikasta ja sen vaikutuksesta ohjaamiseen
 • käyttää tietoa yhteisöohjaamiseen liittyen
 • toimii hyödyntäen tietoa yleisimmistä kasvun ja tuen tarpeista

Ohjauksen menetelmien käyttäminen

Opiskelija

 • käyttää toiminnallisia ohjauksen menetelmiä huomioiden esteettömyyden
 • suunnittelee ja toteuttaa retken työyhteisön käytänteiden mukaan  
 • suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman työyhteisön käytänteiden mukaan
 • suunnittelee ja toteuttaa toimintaa esteettisten ja viihtyvyyttä edistävien periaatteiden mukaisesti
 • osaa valita ohjaustyössään keskeiset välineet ja materiaalit
 • ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja toimijoita
 • edistää ohjattavien omaehtoista harrastamista ja innostaa heitä hyvinvointia edistävään vapaa-ajan toimintaan
 • hyödyntää tietoa leiri- ja retkitoiminnan keskeisistä periaatteista
 • ennaltaehkäisee kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttuu niihin
 • käyttää digitaalisia toimintaympäristöjä työyhteisön käytänteiden mukaisesti

Projektityössä toimiminen

Opiskelija

 • laatii projektille suunnitelman
 • suunnittelee ja toteuttaa projektimaisen työn työpaikan käytänteiden mukaan
 • osaa valita tarkoituksenmukaiset ja monipuoliset menetelmät, välineet ja materiaalit projektimaiseen työhön
 • hyödyntää tietoa projektityöhön liittyvästä talouden suunnittelusta
 • arvioi projektin onnistumista asetettujen tavoitteiden mukaan

Turvallisuus ohjaustyössä

Opiskelija

 • huomioi toiminnassaan ohjattavien ruokavaliot
 • huomioi toiminnassaan ohjattavien tavallisimmat sairaudet
 • huomioi toiminnassaan ohjattavien tuen tarpeet
 • osaa toimia ennaltaehkäisevästi liittyen turvallisuuteen
 • osaa nimetä työhön liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä riskejä
 • hyödyntää tietoa turvallisuusmääräyksistä ja työturvallisuudesta
 • hyödyntää tietoa pelastussuunnitelmasta
 • laatii suunnittelemaansa ohjauskokonaisuuteen turvallisuussuunnitelman
 • hyödyntää tietoa työkyvyn ylläpitämisestä

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä yksilön, ryhmän tai yhteisön suunnitelmallisen ja tavoitteellisen ohjaamisen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin

UUDET ARVIOINTIKRITEERIT:

Tyydyttävä 1 

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti 
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

1 kommentti

Päivi Kinnunen & #183;28/09/2022 13:49

Hei,

Retki, tapahtuma ja projekti samassa tutkinnonosassa on meidän mielestämme liikaa. Ehdotamme seuraavaa:
Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen: tähän tutkinnonosaan retki
Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen: tähän tutkinnonosaan projekti
Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen: tähän tutkinnonosaan tapahtuma

Kohdassa ”-puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan” -> Tässä kohdassa ehdotamme ennaltaehkäisevän näkökulman mukaan tuomista. Esim. Ennaltaehkäisee kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttuu niihin

Kohdassa -edistää ohjattavien omaehtoista harrastamista ja innostaa heitä tutustumaan uusiin menetelmiin. -> Ehdotamme: – Edistää ohjattavien omaehtoista harrastamista ja Innostaa heitä mielekkääseen ja hyvinvointia edistävää vapaa-ajan toimintaan

Kohta: huomioi toiminnassaan ohjattavien ruoka-aineallergiat. Tämä kohta olisi hyvä olla laajemmin esim. -huomioi toiminnassaan ohjattavien ruokavaliot. Tämän kohdan voisi siirtää Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla tutkinnonosaan.

Yst. terv. Kasvatus- ja ohjausalan tiimi, Tredu

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *