LUONNOS 3,  5.12.2022

(Luonnoksessa huomioitu webinaari 7.11.2022 sekä kommentit 5.12.2022 mennessä sekä OPH:n VAKA-asiantuntijoiden palaute)

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Varhaiskasvatusta ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

opiskelija

 • noudattaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä
 • käyttää työssään tietoa varhaiskasvatussuunnitelmien kolmitasoisuudesta
 • työskentelee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuksen arvoperustan mukaisesti
 • työskentelee paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti
 • työskentelee varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehittävien ja inklusiivisten periaatteiden mukaisesti
 • toimii työympäristön suositusten ja ohjeiden mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa lapsen oppimisen polun jatkumosta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.

Osallisuuden edistäminen

opiskelija

 • kohtaa lapsen ja perheen arvostavasti ja sensitiivisesti
 • huomioi toiminnassaan lapsen ja perheen kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen taustan
 • rohkaisee lasta ilmaisemaan ajatuksiaan, mielipiteitään, toiveitaan ja tunteitaan
 • arvostaa lapsen aloitteita, näkemyksiä ja tunteita sekä antaa myönteisiä kokemuksia kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta
 • suunnittelee, toteuttaa, dokumentoi ja arvioi toimintaa yhdessä lasten kanssa
 • mahdollista lapselle kokemuksen vertaisryhmään ja yhteisöön kuulumisesta
 • toteuttaa huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä yhdessä työtiimin kanssa
 • arvostaa ja ottaa toiminnassaan huomioon huoltajan aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä
 • osallistuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan, toteuttamiseen ja arviointiin työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • käyttää pedagogista dokumentointia lapsen ja huoltajan osallisuuden edistämisessä

Pedagogisen toiminnan toteuttaminen

opiskelija

 • käyttää toiminnassaan tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • ohjaa lasta huomioiden lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet
 • osallistuu lapsen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
 • toimii ryhmän pedagogisen suunnitelman mukaisesti
 • suunnittelee ja toteuttaa yhdessä työtiimin kanssa pedagogista toimintaa, joka yhdistää laaja-alaista osaamista ja oppimisen alueita
 • käyttää varhaiskasvatuksen monipuolisia työtapoja
 • hyödyntää arjen tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia
 • osallistuu yhdessä työtiimin kanssa pedagogisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
 • käyttää työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti pedagogista dokumentointia toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä
 • perustelee tekemiään pedagogisia ratkaisuja
 • osallistuu pedagogiseen keskusteluun
 • käyttää omia vahvuuksiaan työssään kasvattajana
 • reflektoi pedagogista osaamista yksilönä ja osana työtiimiä
 • osallistuu yhteistyöhön eri tahojen kanssa työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti

Leikin tukeminen ja ohjaaminen

opiskelija

 • käyttää työssään tietoa leikin merkityksestä lapsen hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle
 • havaitsee lasten leikkialoitteita ja vastaa niihin
 • tukee ja rikastaa toiminnallaan lasten omaehtoista leikkiä
 • tarjoaa mahdollisuuksia pitkäkestoiselle leikille
 • ohjaa lasten leikkitaitojen kehittymistä
 • havainnoi ja dokumentoi leikkiä sekä hyödyntää keräämäänsätietoa toiminnassaan
 • käyttää leikkiä ja leikillisyyttä toiminnassaan
 • suunnittelee, rakentaa ja kehittää leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa
 • kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja

Oppimista ja vuorovaikutusta edistävä ympäristö

opiskelija

 • käyttää työssään tietoa oppimisympäristöjen merkityksestä lapsen oppimiselle ja vuorovaikutukselle
 • suunnittelee ja rakentaa oppimisympäristöjä yhdessä lasten kanssa
 • huomioi oppimisympäristöissä esteettömyyden ja ryhmän moninaisuuden
 • hyödyntää toiminnassaan eri oppimisympäristöjä
 • valitsee yhdessä lasten kanssa välineitä, materiaaleja ja ympäristöjä lasten omaehtoiseen toimintaan
 • huolehtii välineiden, materiaalien ja ympäristöjen asianmukaisuudesta ja turvallisuudesta
 • huolehtii yhdessä lasten kanssa oppimisympäristön viihtyisyydestä ja innostavuudesta
 • ohjaa lasta käyttämään teknologiaa sekä digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä
 • antaa mahdollisuuksia lapsen yksilöllisille ja lasten yhteisille toiminnoille
 • kannustaa lapsia yhteistyöhön ja vertaisvuorovaikutukseen
 • ohjaa lasta sosiaalisissa taidoissa
 • ohjaa lasta tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä
 • luo toiminnallaan myönteistä, kannustavaa ja kiireetöntä vuorovaikutusilmapiiriä
 • ohjaa lasta iloitsemaan oppimisestaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan
 • suojaa lasta kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta

Kielellisten taitojen vahvistaminen

opiskelija

 • käyttää työssään tietoa kielen merkityksestä lapsen kehitykselle, oppimiselle ja osallisuudelle
 • tunnistaa lapsen ja perheen kielellisen lähtökohdan ja toimii sen mukaisesti
 • vastaa lapsen keskustelun aloitteisiin
 • toimii kielimallina ja käyttää hyvää ja selkeää kieltä
 • vahvistaa lapsen vuorovaikutustaitoja
 • edistää lapsen kielen ymmärtämisen taitoja
 • seuraa ja ohjaa lapsen puheen tuottamisen taitojen kehittymistä
 • vahvistaa lapsen kielen käyttötaitoja
 • kehittää lapsen kielellistä muistia ja sanavarastoa
 • ohjaa lapsen kielitietoisuuden kehittymistä
 • ohjaa lapsen monilukutaidon kehittymistä
 • Huoltajan rooli kielellisten taitojen vahvistamisessa / monikielisyys ???

OSAAMISEN ARVIOINTI (uudet arviointikriteerit)

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla päiväkodissa tai päiväkodissa järjestettävässä esiopetuksessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

5 kommenttia

Tuija Stark & #183;07/09/2022 08:43

Pitääkö tämä tutkinnon osa tehdä esiopetuksessa?

Päivi Kinnunen & #183;28/09/2022 15:01

Hei,

Ehdotamme, että tähän tutkinnonosaan lisätty esiopetus poistettaisiin tässä laajuudessa. Esiopetus voisi jäädä maininnaksi johonkin kohtaan/ osaamisen tavoitteeseen ilman, että vaaditaan opiskelijan toimintaa esiopetuksessa..

Toivomme, että varhaiskasvatustyössä tärkeät toimiminen varhaiskasvatuksen tiimissä ja työyhteisössä lisättäisiin tähän tutkinnonosaan ainakin muutamaan kohtaan (näin oli aiemmassa perusteessa). Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa toteutetaan aina tiimissä. Tämä on tärkeä näkökulma tässä tutkinnonosassa. Esim. lisäys: – Suunnittelee ja toteuttaa työkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa yhdessä tiimin kanssa

Seuraavissa kohdissa ehdotamme tällaisia lisäyksiä (lisäykset: reflektointi ja osana työyhteisöä)
– osallistuu ajankohtaiseen, ammatilliseen keskusteluun osana työyhteisöä
– käyttää työssään kasvattajuuteensa liittyviä vahvuuksia osana työyhteisöä
– kehittää ja reflektoi pedagogista osaamistaan osana työyhteisöä

Kohdassa -puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan. Ehdotamme, että tämä muutettaisiin näin: – Ennaltaehkäisee kiusaamista, häirintää, syrjintää

Lasten kielellisten taitojen vahvistaminen -ammattitaitovaatimukseen ehdotamme lisäystä -Kielen rikastuttamisen näkökulma, johon liittyy lastenkirjallisuus , lorut, tarinat, sadutus, jne.

Yst. terv. Kasvatus- ja ohjausalan tiimi, Tredu

Sonja Metsä-Turja-Pomell & #183;04/10/2022 15:36

Kannatan edellisiä ehdotuksia esiopetuksen poistamisesta. Tässä kohtaa haluaisin korostaa, että kyseessä on varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, jolloin osaaminen tulee näyttää varhaiskasvatuksessa, jota ohjaa varhaiskasvatuslaki. Esiopetus ei mielestäni kuulu tänne näin vahvasti ja sitä ohjaa perusopetuslaki. Tämä tarkoittaisi, että osaaminen tulisi näyttää kahdessa eri työympäristössä eli varhaiskasvatus ja esiopetus. Esiopetus voidaan täällä mainita, että opiskelija tuntee esiopetuksen tavoitteet ja sitä ohjaavat asiakirjat, mutta näin vahvasti tätä ei voi tänne kirjoittaa ja etenkään, että hän näyttäisi esiopetuksessa osaamisen. Tämä on mielestäni vastoin mm. varhaiskasvatuslaissa kirjattua mahdollisuutta perhepäivähoidon ammattitutkinnon suorittaneille saada kelpoisuus lastenhoitajan työtehtäviin päiväkotityöympäristöön tekemällä tämän tutkinnon osan – tämän vuoksi osaamisen hankkiminen ja sen näyttäminen tulee olla varhaiskasvatuksessa ei esiopetuksessa, koska kelpoisuus saadaan varhaiskasvatukseen. Lisäksi ensimmäisessä kohdassa mainitaan jopa perusopetus – nyt täytyy muistaa painaa välillä jarrua ja miettiä perusteluja, mihin nyt tähdätään ja mikä on tavoite. Tärkeätä on korostaa pienten lasten pedagogiikkaa, kuten KARVIn (2019) raportissa nostettiin esille, mitä meillä Suomessa tulisi kehittää. Varhaiskasvatus ja sen osaaminen on tämän osaamisalan erityisosaamista, johon lastenohjaajiksi opiskelevat tähtäävät.

Pedagoginen dokumentointi on jätetty melko vähälle huomiolle – tämä näkyy toki tällä hetkellä työelämässäkin – tämä on alue, jota tulisi kehittää myös koulutuksen kautta. Ammattitaitovaatimuksissa osallisuus kohdassa tämä mainitaan ainoastaan että toteuttaa työnkuvansa mukaisesti. Lisäksi tulee jotenkin sivulauseessa esille leikissä – havainnoi ja dokumentoi leikkiä. Mielestäni Osallisuuden edistäminen -kohdassa tulee nostaa esille se, että opiskelija edistää lasten osallisuutta toteuttamalla pedagogista dokumentointia – tämähän on yksi keskeinen menetelmä osallisuuden mahdollistamisessa. Lisäksi opiskelijan pitää tuntea keskeiset pedagogisen dokumentoinnin menetelmät. Näin huomioidaan keskeinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjattu sisältö.

Ritva Huhtinen & #183;14/10/2022 09:53

Hei Komppaan Sonjaa ja edellä olleita kommentteja. Nostaisin keskusteluun tulisiko tässä tutkinnon osassa näkyä jollain lailla vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö? Varsinkin opiskelijoille, jotka tekevät vain tämän tutkinnon osan, tuo yhteistyö olisi hyvä olla myös tässä, vaikka laajentamalla kohtaa ”. arvostaa huoltajan aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä ”. Kohtaan ”osallistuu työnkuvansa mukaisesti pedagogisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen” lisäsin sanan dokumentointiin.

Paula Pihkala & #183;23/10/2022 13:46

Kiitos hyvistä kommenteista! Täältä löytyy nyt päivitetty versio LUONNOS 2.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *