TUKEA TARVITSEVIEN OHJAAMINEN

LUONNOS 3, 6.1.2023

(luonnoksessa huomioitu webinaari 14.12. sekä palaute 6.1.2023 mennessä)

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

opiskelija

 • noudattaa toimintaympäristön lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa alan arvopohjaa ja ammattieettisiä ohjeita
 • toimii yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaisesti
 • edistää moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä
 • ottaa toiminnassaan huomioon yksilön itsemääräämisoikeuden
 • noudattaa toimintaympäristön turvallisuusohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • huolehtii esteettömyydestä ja saavutettavuudesta työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti

Tukea tarvitsevan asiakkaan hyvinvoinnin, itsetunnon ja vuorovaikutuksen vahvistaminen

opiskelija

 • käyttää toiminnassaan tietoa erilaisista tuen tarpeista ja lahjakkuuksista asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • toimii asiakkaan tuen toteuttamisen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • ohjaa asiakasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja yksilöllisiä tarpeitaan
 • kannustaa asiakasta vertaissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen
 • tukee asiakkaan kommunikointia ja vuorovaikutusta
 • mahdollistaa tukea tarvitsevan asiakkaan osallistumisen toimintaan
 • edistää asiakkaan kehitystä ja hyvinvointia sensitiivisesti päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjaa asiakasta arjen taidoissa ja itsesäätelyssä
 • ehkäisee kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa
 • edistää asiakkaan mielen hyvinvointia
 • mukauttaa toimintaansa ja vaatimuksiaan asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaisesti

Tavoitteellisen toiminnan suunnittelu ja toteutus

opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa toimintaa tukea tarvitsevalle asiakkaalle yhteistyössä asiakkaan ja työryhmän kanssa
 • huomioi toiminnassa asiakkaan kehityksen ja yksilölliset tarpeet
 • hyödyntää toiminnassa asiakkaan vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita
 • kannustaa asiakasta osallisuuteen ja vaikuttamiseen
 • mahdollistaa onnistumisen kokemuksia tukea tarvitsevalle asiakkaalle
 • toimii kannustavassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa

Tuen toteuttamisen menetelmät ja välineet

opiskelija

 • käyttää toiminnassaan tietoa tuen tasoista ja muodoista
 • käyttää tuen toteuttamisen menetelmiä, välineitä ja ohjaustapoja työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • valitsee sopivia menetelmiä ja välineitä yhdessä asiakkaan kanssa
 • noudattaa VAI soveltaa toimintaympäristön struktuuria asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti
 • vahvistaa tukea tarvitsevan asiakkaan eri aistikanavien käyttöä
 • käyttää puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia
 • toimii varhaisen tuen ja huolen puheeksi ottamisen käytäntöjen mukaisesti

Monialainen yhteistyö ja palvelujärjestelmä

opiskelija

 • osallistuu monialaiseen yhteistyöhön työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • osallistuu tuen tarpeen arviointiin sekä toimintatapojen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin yhteistyössä työryhmän kanssa
 • käyttää työssään tietoa tuen palveluista VAI tukea tarvitsevien palvelujärjestelmästä työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti  VAI osaa kertoa tuen palveluista….

OSAAMISEN ARVIOINTI (uudet arviointikriteerit)

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä tukea tarvitsevien ohjaamisen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2 kommenttia

Päivi Vähäpesola & #183;16/01/2023 13:47

Henkilökohtaisesti koen yhdenlaisena vastakkainasetteluna ilmaisun ”erilaiset tuen tarpeet ja lahjakkuudet”. Omasta mielestäni on kyse siitä, että löydämme vahvuudet jokaisesta asiakkaasta. Ja vaikka asiakas olisi matemaattisesti lahjakas, hän voi olla sosiaalisilta taidoiltaan tuen tarpeessa.
Voi olla, että olen ymmärtänyt väärin sen, mitä tällä ilmaisulla on haluttu hakea.

Edistää asiakkaan kehitystä ja hyvinvointia sensitiivisesti päivittäisissä toiminnoissa -> Edistää asiakkaan kehitystä ja hyvinvointia päivittäisissä toiminnoissa sensitiivisellä työotteella.

Toimii varhaisen tuen ja huolen puheeksi ottamisen käytäntöjen mukaisesti -> sisältyykö jo ”käyttää toiminnassaan tietoa tuen tasoista ja muodoista” . Itse kokisin, että tuen prosessin käsittely sisältää jo ajatuksen varhaisen tuen tarpeen havainnoinnista ja puheeksi ottaminen on osa tuen prosessia.

Käyttää työssään tietoa tukipalveluista ja osaa käyttää tietoa ……..

Jenni Almgren & #183;06/03/2023 12:46

Samaa mieltä ylläolevista Päivin kanssa.

Tai mikäli lahjakkuudet halutaan mainita, niin voisiko ne olla omana lauseenaan, esim. näin:
(”opiskelija käyttää toiminnassaan tietoa erilaisista tuen tarpeista”)
”opiskelija hyödyntää toiminnassaan tietoa asiakkaan lahjakkuuksista”?

Olisiko ”opiskelija käyttää puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia” -kohdassa hyvä vielä eritellä mitä nämä ovat (tukiviittomat, kuvatuki, pikapiirtäminen, eleiden ja ilmeiden hyödyntäminen?)

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *