Luonnos 1

Suomalaisella viittomakielellä toimiminen, 30 osp

Koodi:

Järjestysnumero:

Ammattitaitovaatimukset

Viittomakielinen keskustelukulttuuri

Opiskelija

 • järjestää fyysisen tilan viittomakieliseen keskusteluun sopivaksi
 • noudattaa viittomakielisen keskustelun periaatteita kahden keskisissä ja ryhmätilanteissa
 • aloittaa viittomakielisen keskustelun viittomakieliseen kulttuuriin kuuluvalla tavalla erilaisissa tilanteissa
 • on katsekontaktissa keskustelukumppaniin tai keskustelukumppaneihin (VAI käyttää katsekontaktia…)
 • noudattaa viittomakielisen keskustelun periaatteita ottaen ja antaen puheenvuoroja sekä seuraten ja osallistuen viittomakieliseen keskusteluun
 • käyttää tilanteeseen sopivia viittomakieliselle kulttuurille ominaisia keskustelun ylläpitämistapoja
 • lopettaa viittomakielisen keskustelun viittomakieliseen kulttuuriin kuuluvalla tavalla eri tilanteissa

Suomalaisen viittomakielen ymmärtäminen

Opiskelija

 • ymmärtää normaalitempoista yhtäjaksoista viittomista yleisistä ja oman ammatin aihepiireistä (VAI viittomakielistä tekstiä?)
 • ymmärtää itselleen tuttuja viittojia
 • ymmärtää itselleen uusia viittojia
 • antaa palautetta viestin ymmärtämisestä käyttäen palauteilmeitä ja muita palautetapoja
 • tekee tarkistuskysymyksiä sekä täydentää ja korjaa ymmärrystään vastaanottaessaan viitottua tekstiä

Suomalaisen viittomakielen tuottaminen

Opiskelija

 • selvittää viittomakielisessä tilanteessa tarvittavia viittomia sanakirjoista ja muista luotettavista lähteistä
 • viittoo ymmärrettävästi (miten tämän voisi ilmaista paremmin?)
 • viittoo melko sujuvasti ja normaalitempolla
 • tuottaa viittomakielellä yhtenäisiä ja luontevan pituisia kokonaisuuksia
 • käyttää viittomakielistä huuliota
 • sormittaa selkeästi ja ymmärrettävästi
 • valitsee asiayhteyteen merkitykseltään soveltuvia viittomia
 • mikäli ei tiedä tarvitsemaansa viittomaa, viittoo asiansa toisella tavalla

Jokapäiväisen elämän ja yleisten aihepiirien viittomisto

Opiskelija

 • ymmärtää ja tuottaa jokapäiväisen elämän ja yleisten aihepiirien viittomistoa
 • ymmärtää ja tuottaa joitakin yleisimmin käytettyjä viittomakielelle luonteenomaisia sanontatapoja (ns. idiomeja) (Tämä oli aiemmin vasta K5:ssa -> jätetäänkö vai poistetaanko kokonaan?)

Oman ammatin ja työelämän viittomisto

Opiskelija

 • ymmärtää ja tuottaa ammattiinsa liittyvää viittomistoa
 • mikä/mitkä seuraavista:
  • ilmaisee suomalaisella viittomakielellä haluamansa asian ammatin työtehtävissä tai työelämän tilanteissa
  • toteuttaa ammattiin liittyviä keskustelutilanteita suomalaisella viittomakielellä
  • toimii ammattinsa työtehtäviin liittyvissä keskustelutilanteissa suomalaisella viittomakielellä
 • toimii työtehtäviensä suunnitteluun liittyvissä keskustelutilanteissa suomalaisella viittomakielellä
 • pitää lyhyen esityksen suomalaisella viittomakielellä

Suomalaisen viittomakielen rakenne

Opiskelija

 • käyttää luontevan pituisia ilmauksia   
 • käyttää eri lausetyyppejä
 • käyttää asiayhteyteen ja tarkoitukseensa sopivaa viittomajärjestystä
 • ilmaisee itseään nominaaliviittomien, perusverbaalien ja monisuuntaisten verbaalien avulla
 • käyttää produktiivisen leksikon kuvailevia viittomia
 • käyttää osoituksia ja monisuuntaisia verbaaleja läsnä olevien kohteiden mukaan
 • viittaa keskustelutilanteen ulkopuolisiin asioihin luomalla paikkoja tilaan eri tavoin sekä viittaa niihin käyttäen osoituksia ja monisuuntaisia verbaaleja
 • käyttää roolinvaihtoa

Eri tilanteissa viittominen

Opiskelija

 • ilmaisee ja perustelee mielipiteitään normaalitempoisissa kahdenkeskisissä ja ryhmätilanteissa sekä osallistuu keskusteluun
 • toimii suomalaisella viittomakielellä erilaisissa kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa ja selviytyy myös odottamattomissa viestintätilanteissa
 • käyttää tilanteeseen sopivaa viittomakielen rekisteriä
 • muuntaa viittomakielistä ilmaisuaan sekä viittomisen selkeyttä ja nopeutta keskustelukumppanin iän, kehityksen, koulutuksen tai viittomakielen taidon mukaan

Lyhyiden viestien välittäminen

Opiskelija

 • välittää tilanteessa yllättäen ilmaantuvia lyhyitä suomenkielisiä viestejä suomalaiselle viittomakielelle
 • välittää tilanteessa yllättäen ilmaantuvia lyhyitä viittomakielisiä viestejä suomen kielelle

Viittomakielestä, viittomakielisestä kulttuurista ja elämästä sekä viittomakielen oppimisesta kertominen (mikä voisi olla lyhyt ja ytimekäs ryhmittelyotsikko?) (koska ammattitaidonosoittamistavoissa viitataan tähän.)

Opiskelija

 • kertoo suomalaisesta viittomakielestä, viittomakielisestä yhteisöstä ja tapakulttuurista, kuurojen esittävästä kulttuurista sekä viittomakielisen yhteisön historian vaiheista
 • kertoo viittomakielisen henkilön kielellisistä oikeuksista Suomessa
 • kertoo puhuttu kieli – viittomakieli -kaksikielisyyden merkityksestä
 • kertoo viittomakielen oppimisen ja omaksumisen piirteistä
 • kertoo lapsen viittomakielen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

Osaamisen arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

________________________________________

Osaamisen osoittaminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla suomalaista viittomakieltä käyttävässä ympäristössä suomalaisella viittomakielellä toimimisen tehtävissä. Viittomakieleen, viittomakieliseen kulttuuriin ja elämään, viittomakielen oppimiseen liittyvistä asioista kertominen (5 viimeistä ammattitaitovaatimusta) voidaan toteuttaa suomenkielellä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

VAI: Viimeisen ryhmittelyotsikon alla olevat viisi ammattitaitovaatimusta voidaan toteuttaa….

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *