PERHEIDEN KANSSA TOIMIMINEN JA MONIALAINEN YHTEISTYÖ SUOMEN EV. -LUT. KIRKON SEURAKUNTIEN TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

LUONNOS 2, 15.11.2022

(luonnoksessa huomioitu webinaari 7.11.2022 ja kommentit 15.11.2022 mennessä)

Toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

opiskelija

 • noudattaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ohjaavaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita
 • noudattaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja kirkon varhaiskasvatusta ohjaavaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opin keskeisen sisällön ja kristillisen ihmiskäsityksen periaatteiden mukaisesti
 • toimii työympäristön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvaohjeita
 • noudattaa lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta
 • työskentelee turvallisuusohjeiden mukaisesti

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

opiskelija

 • kohtaa huoltajan / huoltajat ja lähiverkoston arvostavasti ja yhdenvertaisesti
 • osallistuu työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön
 • toimii aloitteellisesti yhteistyössä huoltajan / huoltajien kanssa
 • kannustaa huoltajaa / huoltajia kasvatusyhteistyöhön, osallisuuteen ja vaikuttamiseen
 • ottaa toiminnassaan huomioon (lapsen ja?) perheen moninaisuuden
 • suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä lapsen ja perheen kanssa
 • käyttää perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä työympäristön menetelmiä ja välineitä

Perheen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen

opiskelija

 • työskentelee lapsen ja perheen elämäntilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti
 • edistää toiminnallaan perheen voimavaroja
 • tukee huoltajaa / huoltajia lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa
 • toimii mallina myönteisestä ja kannustavasta kasvatuksesta
 • edistää lapsen ja huoltajan / huoltajien välistä vuorovaikutusta ja vanhemmuuden iloa
 • kannustaa lasta ja huoltajaa yhteisöllisyyteen ja vertaisvuorovaikutukseen
 • noudattaa huoltajan / huoltajien kanssa sovittuja käytäntöjä toimiessaan lapsen kanssa
 • tukee lapsen perheidentiteettiä ja perhesuhdetta
 • edistää toiminnallaan lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista
 • toimii huolen puheeksi ottamisen ja varhaisen tuen käytäntöjen mukaisesti
 • reagoi lapseen tai perheeseen kohdistuvaan kiusaamiseen, häirintään, syrjintään tai väkivaltaan työpaikkansa käytänteiden mukaisesti

Perheen kristillisten arvojen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen

opiskelija

 • edistää toiminnallaan moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä
 • toimii mallina moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa
 • tarjoaa ideoita ja virikkeitä lapsen ja perheen arvopohdintaan ja hengelliseen elämään kirkkovuoden mukaisesti
 • tukee lapsen ja perheen hengellistä tai katsomuksellista kasvua
 • edistää lapsen ja perheen kulttuurista ja katsomuksellista osaamista
 • käyttää ajantasaisia kirkon varhaiskasvatuksen menetelmiä
 • käyttää työssään Raamattua tilanteeseen sopivalla tavalla

Monialaisessa yhteistyössä toimiminen

opiskelija

 • toimii työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti moniammatillisessa työympäristössä
 • toimii työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti monialaisessa verkostossa
 • noudattaa verkostoyhteistyön periaatteita
 • osaa kertoa lapsiperhepalveluista
 • hyödyntää työssään tietoa lapsen suojeluun liittyvistä käytänteistä
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan

Osaamisen arviointi (uusi arviointikriteeristö)

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien perhetoiminnan ja varhaiskasvatuksen ympäristössä seurakunnan perhetoiminnan, kirkon varhaiskasvatuksen sekä moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

1 kommentti

Paula Pihkala & #183;18/11/2022 12:57

Täältä löytyy nyt päivitetty LUONNOS 2

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *