Luonnos päivitetty NYO-verkostossa 10.11.2022

Yhteisöllisyyden tukeminen

Opiskelija

 • järjestää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa
 • hyödyntää tietoa yhteisöllisyyden merkityksestä
 • toimii ohjattavien kanssa tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja moninaisuutta kunnioittaen
 • käyttää tietoa ennaltaehkäisyn merkityksestä ohjaustyössä ja työskentelee ennaltaehkäisevällä työotteella
 • työskentelee edistäen ohjattavien arjen- ja elämänhallintaa
 • hyödyntää tietoa erilaisista riippuvuuksista
 • käyttää tietoa liittyen mielenterveyden haasteisiin
 • ehkäisee ohjauksellisin keinoin kiusaamista, itsensä tai toisten vahingoittamista ja yksinäisyyttä
 • käyttää tietoa ohjattavan lähiverkoston merkityksestä
 • hyödyntää tietoa liittyen syrjäytymisen kehitykseen
 • hyödyntää tietoa radikalisoitumisen prosessiin liittyen

Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus ohjaustyössä

Opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden sosiaalisen vahvistamisen sekä osallisuuden näkökulmasta
 • laatii ohjauskokonaisuudelleen turvallisuussuunnitelman
 • työskentelee hyödyntäen tietoa osallisuudesta
 • hyödyntää vertaistoiminnan mahdollisuuksia
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • antaa kasvatuksellista palautetta ohjattavilleen
 • toimii ohjaustyössä tunnistaen epäasiallista käyttäytymistä ja puuttuu siihen toimintaohjeiden mukaisesti
 • hyödyntää tietoa kotouttamisen merkityksestä ja maahanmuutosta

Palveluohjaus ja ohjattavien tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa

Opiskelija

 • käyttää tietoa palveluohjauksesta ohjaustyössään
 • tuntee oman työympäristön eri ammattiryhmiä ja vastuualueita
 • osallistuu työtehtävänsä mukaisesti yhteistyöverkostoon ja tiedostaa moniammatillisen työn merkityksen
 • tekee palveluverkostosta kuvauksen ohjattavan näkökulmasta
 • hyödyntää tietoa digitaalisista neuvonta- ja auttamispalveluista
 • käyttää tietoa äkillisen kriisin vaiheista
 • osaa toimia työympäristön toimintamallien mukaisesti kriisitilanteissa

Toimintaohjeiden mukaan toimiminen ja kehittyminen ohjaustyössä

Opiskelija

 • noudattaa ajantasaista työtään ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita
 • kirjaa tarvittavat asiat työympäristön dokumentointijärjestelmään työpaikan käytänteiden mukaan
 • hyödyntää tietoa kirjaamisen ja dokumentoinnin merkityksestä työssään
 • käsittelee vastuullisesti saamiaan tietoja noudattaen tietosuojaa
 • hyödyntää tietoa siitä, miten uhka- ja väkivaltatilanteissa toimitaan ja ennakoi työhön liittyviä riskitilanteita
 • osaa erottaa ammatilliset toimintatavat henkilökohtaisista toimintatavoista
 • keskustelee työtilanteista työyhteisössä
 • toimii omien voimavarojensa rajoissa ja huolehtii omasta työssä jaksamisestaan

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä suunnittelemalla ja järjestämällä tavoitteellista toimintaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevalle yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle käyttämällä sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä sekä tukien heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyttään. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Osaamisen arviointi (uusi arviointikriteeristö)

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti 
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *