LUONNOS 3, muokattu NYO-verkostossa 10.11.2022

Nuorisotyön tietoperustan hyödyntäminen

Opiskelija

 • tunnistaa oman käyttäytymisensä ja asenteidensa vaikutuksen kasvatustyössä
 • noudattaa ajantasaista nuorisotyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja työpaikan toimintaohjeita
 • kohtaa ohjattavat luoden kunnioittavaa ja moninaisuuden hyväksyvää ilmapiiriä
 • toimii ottaen huomioon nuorisotyön ammattieettiset perusteet ja toimintatavat
 • hyödyntää tietoa lastensuojeluprosessista
 • hyödyntää tietoa suomalaisen nuorisotyön kehityslinjoista
 • hyödyntää tietoa nuoruuden kehitysvaiheista
 • toimii ottaen huomioon nuoruuden ajankohtaisia ilmiöitä

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen ohjaustyössä

Opiskelija

 • tukee ohjattavan myönteisen identiteetin, minäkuvan ja itsetunnon muotoutumista
 • hyödyntää tietoa sukupuolisensitiivisyydestä
 • toimii edistäen tasavertaisuutta ja yhdenvertaisuutta
 • ohjaa nuoria ilmaisemaan ja hyväksymään tunteita erilaisten harjoitteiden avulla
 • hyödyntää tietoa mielen hyvinvoinnista
 • tukee ohjaustoiminnallaan nuoren hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja
 • ohjaa nuoria arjenhallintaan  sekä mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan
 • ohjaa ohjattaviaan ymmärtämään turvarajat ja koskemattomuuden
 • edistää nuoren tietoisuutta seksuaalisuudesta ja sukupuolten moninaisuudesta
 • ohjaa nuorta ymmärtäen lähiverkoston ja toiminta- ja kasvuympäristön merkityksen ja toimii yhteistyössä nuoren lähiverkoston kanssa työpaikan käytänteiden mukaisesti
 • tiedostaa vertaisryhmän ja vertaistuen merkityksen nuoren hyvinvoinnille
 • ohjaa nuoria vaikuttamaan heitä itseään koskeviin asioihin
 • hyödyntää tietoa erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista
 • antaa palautetta ohjattavilleen ja tukee onnistumisia

Digitaaliset ympäristöt nuorisotyössä

Opiskelija

 • käyttää työssään digitaalisia toimintaympäristöjä
 • käyttää tietoa digitaalisen sisällön merkityksestä
 • käyttää tietoa digitaalisuudesta nuorten kasvu- ja toimintaympäristönä
 • käyttää tietoa mediakasvatuksesta
 • pitää ajan tasalla osaamistaan digitaalisista toimintaympäristöistä

Monialainen yhteistyö

Opiskelija

 • työskentelee toimintaympäristössään eri työntekijöiden ja ammattiryhmien kanssa tuntien heidän työtehtäviään ja vastuualueitaan
 • ottaa huomioon toimintaympäristön yhteistyöverkostoja ja yhteistyömuotoja
 • hyödyntää tietoa nuorten palveluverkostosta
 • hyödyntää tietoa kouluyhteistyöstä
 • tukee nuoria kouluun liittyvissä kysymyksissä
 • ymmärtää yhteiskunnan eri sektoreiden merkityksen ohjaustyössä

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla nuorten kanssa kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä päivittäisissä kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

UUDET ARVIOINTIKRITEERIT:

Osaamisen arviointi 

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti 
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla nuorten kanssa kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä päivittäisissä kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *