Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

LUONNOS 3, 30.11.2022

(luonnoksessa huomioitu kommentit 30.11 mennessä sekä OPH:n VAKA-tiimin palaute)

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa varhaiskasvatuslain henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii noudattaen alan arvoperustaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • toimii inklusiivisen varhaiskasvatuksen periaatteiden mukaisesti
 • varmistaa omalla toiminnallaan lasten turvallisuuden
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen ja hänen huoltajansa arvostavasti
 • toimii huomioiden lapsen ja perheen kielellisen, kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen taustan
 • keskustelee, kuuntelee ja osoittaa kiinnostusta lasta ja huoltajaa kohtaan
 • havaitsee lapsen vuorovaikutusaloitteita ja vastaa niihin sensitiivisesti
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii myönteisenä vuorovaikutusmallina 
 • toimii yhteistyössä työryhmän kanssa
 • keskustelee työryhmässä asenteiden ja käyttäytymisen vaikutuksista vuorovaikutustilanteissa

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja kertoo havainnoistaan
 • käyttää toiminnassaan tietoa lapsen yksilöllisistä vahvuuksista ja tuen tarpeista
 • tukee lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista
 • huolehtii sensitiivisesti lapsen perustarpeista ja perushoidosta
 • auttaa ja ohjaa lasta omatoimisuudessa ja arjen taidoissa
 • luo omalla toiminnallaan kiireetöntä ja keskittymistä edistävää ympäristöä
 • ohjaa lasta tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä
 • toteuttaa turvallisuuskasvatusta
 • suojaa lasta kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • innostaa lasta omaehtoiseen ja ohjattuun liikkumiseen sisällä ja ulkona
 • huolehtii lapsen erityisruokavalioista sekä katsomuksellisista ja eettisistä ruokavalioista
 • ehkäisee lastentauteja ja infektiosairauksia työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • toimii varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • toimii ensiaputilanteissa

Lapsen kasvun ja oppimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
 • toteuttaa työssään kokopäiväpedagogiikkaa
 • edistää lapsen kielen kehitystä ja kielellistä ilmaisua
 • kannustaa lasta vuorovaikutukseen
 • ohjaa lasta havainnoimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan
 • tukee lapsen ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua
 • ohjaa lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä
 • käyttää tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista
 • ohjaa lasta moninaisuuden kunnioittamiseen
 • ohjaa lasta eettiseen ajatteluun ja kestävään elämäntapaan

Lapsen osallisuus ja monipuolinen pedagoginen toiminta

Opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa
 • tukee lapsen osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • käyttää tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen monipuolisia työtapoja, leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaisu
 • valitsee lapselle soveltuvan työtavan, välineet ja materiaalit
 • ohjaa ja innostaa lasta työtapojen, välineiden ja materiaalien valinnassa
 • muokkaa oppimisympäristöjä yhdessä lasten kanssa
 • rohkaisee lasta vertaissuhteiden solmimiseen ja ohjaa sosiaalisissa taidoissa
 • käyttää toiminnassaan tietoa leikin merkityksestä
 • kannustaa lasta leikkiin
 • tarjoaa tilaa, aikaa ja välineitä lasten omaehtoiselle leikille
 • ohjaa leikkiä lasten aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti
 • tukee ja rikastaa lasten leikkiä
 • kannustaa lasta taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun
 • rohkaisee lasta mielikuvitukseen ja luovuuteen
 • tarjoaa mahdollisuuksia eri aistien käyttöön
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • toteuttaa pedagogista dokumentointia työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti

Vanhemmuuden tukeminen

Opiskelija

 • työskentelee perheiden moninaisuutta kunnioittaen
 • luo myönteistä vuorovaikutussuhdetta huoltajaan
 • keskustelee lapsen päivittäisistä tapahtumista ja kokemuksista
 • kertoo huoltajalle havaintoja lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta
 • tukee huoltajaa lapsen hyvinvoinnissa, kehityksessä ja oppimisessa
 • kannustaa huoltajaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Opiskelija

 • käyttää toiminnassaan tietoa lapsen tuesta ja sen järjestämisestä
 • kannustaa lasta havaitsemaan vahvuuksiaan
 • tukee lapsen yksilöllistä kehitystä ja oppimista osana päivittäistä toimintaa
 • edistää lapsen kehitystä ja oppimista osana vertaisryhmää
 • varmistaa lapsen osallistumisen toimintaan
 • luo mahdollisuuksia lapsen onnistumisen kokemuksille
 • osallistuu tuen muotojen suunnitteluun ja toteuttamiseen työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • osallistuu tuen tarpeen arviointiin ja toimintatapojen kehittämiseen työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • osallistuu monialaiseen yhteistyöhön työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa tuen palveluista

3 kommenttia

Sonja Metsä-Turja-Pomell & #183;04/10/2022 15:47

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja siellä kohta: puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan. Eikö ensiarvoisen tärkeätä ole ensin ehkäistä kiusaamista jne. ja sen jälkeen puuttua, jos ennalta ehkäisy ei toimi. Missään kohdassa ei mainita ennakointia erityisesti tämän kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan näkökulmasta

Paula Pihkala & #183;23/10/2022 13:51

Kiitos kommentista! Täältä löytyy nyt päivitetty versio LUONNOS 2.

Meriti Veki & #183;24/01/2023 11:26

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen tutkinnon osan lainsäädännön osalta kriteereihin on kirjattu ”opiskelija noudattaa varhaiskasvatuslain henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta”.

Varhaiskasvatuslain 57 a§: ssä mainitaan seuraavaa:
Lain 26–30 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan on toimittava siten, että lapsen varhaiskasvatus toteutetaan tässä laissa edellytetyllä tavalla.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa tässä laissa säädetyn mukaisesti. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Voiko tämän lain puitteissa siis asettaa opiskelijalle velvoitetta noudattaa tuota ilmoitusvelvollisuutta, koska opiskelija ei ole työ- tai virkasuhteinen? Jättäisin siis pois tuon kriteerin ja ilmoitusvelvollisuus voidaan käsitellä vaka lainsäädännön yhteydessä siten, että opiskelija on tietoinen tästä.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *