LUONNOS 1

Kuurosokeiden ja näkövammaisten asiakkaiden toiminnan ohjaaminen, 15 osp

Koodi:

Järjestysnumero:

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö, määräykset, suositukset ja ohjeet

Opiskelija

 • noudattaa työtä ja toimintaympäristöä ohjaavaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • kirjaa ja raportoi toimintaa työpaikan ohjeiden mukaisesti
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • noudattaa salassapito­, vaitiolo­, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii toimintaympäristön ja ammatin arvojen mukaisesti ja ammattieettisesti kestävällä tavalla
 • edistää esteettömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassaan
 • toimii asiakkaan itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja omatoimisuutta kunnioittaen

Vuorovaikutus ja kommunikointi

Opiskelija

 • aloittaa vuorovaikutustilanteen kuurosokeuden ja näkövammaisuuden vaikutukset huomioiden
 • keskustelee asiakkaan kanssa ja vie vuorovaikutustilannetta eteenpäin
 • ottaa työssään huomioon kuulon alenemiseen, huonokuuloisuuteen ja kuuroutumiseen liittyviä tekijöitä
 • kommunikoi selkeällä puheella yleiskieltä käyttäen, selkeästi ja rauhallisesti artikuloiden ja sopivalla äänen voimakkuudella
 • käyttää kirjallisessa kommunikaatiossa asiakkaan näkötilanteen vaatimaa tapaa kuten isokirjoitus, saavutettava sähköinen muoto, äänite tai pistekirjoitus
 • kommunikoi asiakkaan käyttämän kommunikaatiokeinon ja kielen mukaisesti tukiviittomilla, viitotulla puheella tai suomalaisella viittomakielellä huomioiden asiakkaan näkövamman
 • viittoo taktiilisti
 • käyttää tilanteeseen sopivaa kommunikointitapaa asiakkaan voimavarojen ja olosuhteiden muuttuessa
 • toistaa selkeästi muiden puhetta kuurosokealle
 • päättää vuorovaikutustilanteen kuurosokeuden ja näkövammaisuuden vaikutukset huomioiden

Toiminnan ohjaaminen ja avustaminen

Opiskelija

 • suunnittelee työtään hyödyntäen tietoa kuurosokeudesta ja näkövammaisuudesta
 • suunnittelee asiakaslähtöistä toimintaa
 • ottaa huomioon kuurosokeuden ja näkövammaisuuden erityispiirteitä sekä valaistuksen, kommunikaation, opastuksen ja kuvailun tarpeita eri toimintatilanteissa
 • ohjaa turvallisesti toimintaa kuurosokealle ja näkövammaiselle tai kuurosokeiden ja näkövammaisten ryhmälle 
 • motivoi, rohkaisee ja ohjaa asiakasta erilaisiin toimintoihin osallistumisessa
 • kuvailee ryhmälle tilaa tai tilannetta
 • toimii avustajana huomioiden kuurosokean ja näkövammaisen yksilöllisiä tarpeita
 • ylläpitää ja edistää esteetöntä toimintaympäristöä asiakkaan arjessa
 • aktivoi asiakasta kuulon ja näön apuvälineiden käytössä
 • kertoo kuurosokeille ja näkövammaisille kuuluvien palvelujen käytöstä sekä tiedottaa näkövammaistaitojen ohjauspalvelusta

Opastaminen

Opiskelija

 • aloittaa opastustilanteen asiakasta tervehtien ja opastuksesta sopien
 • opastaa kuurosokeaa ja näkövammaista turvallisesti tämän terveydentilan ja liikkumiskyvyn huomioon ottaen
 • tarkkailee opastettavan ergonomiaa ja muuttaa tarvittaessa opastusta asiakkaalle ergonomisemmaksi
 • opastaa vaihtelevissa maastoissa ja tilanteissa
 • opastaa pullo-otteella
 • käyttää välineopastamista
 • käyttää ei-fyysistä opastamista
 • käyttää ohjaavaa kättä osoittamaan kohteita lähiympäristössä
 • sopeuttaa käytettävää opastusmenetelmää olosuhteiden muuttuessa
 • poistuessaan kesken opastustilanteen ilmoittaa siitä ja huolehtii, että opastettavalla on kontakti tilaan
 • päättää opastustilanteen asianmukaisesti ja huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet

Kuvailu

Opiskelija

 • selvittää asiakkaan fyysisen, sosiaalisen ja henkilökohtaisen kuvailun tarpeita ja toiveita
 • kuvailee asioita asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti
 • hahmottaa asiakkaalle tilan keskeisimmät piirteet kielellisesti, piirtämällä ja haptiisein sekä asiakkaan kanssa yhdessä tutkien
 • kuvailee asiakkaalle ympäristöä ja siinä tapahtuvaa toimintaa kielellisesti ja haptiikkaa hyödyntäen
 • kuvailee asiakkaalle sosiaalista tilannetta
 • viestittää asiakkaalle tilanteessa ilmeneviä huomioita multimodaalisuutta hyödyntäen
 • käyttää yleisimpiä haptiiseja

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Opiskelija

 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • ottaa huomioon ergonomian ohjatessaan, avustaessaan, kommunikoidessaan ja opastaessaan
 • noudattaa hyvää hygieniaa ja ehkäisee tartuntatautien leviämistä omalta osaltaan
 • ylläpitää ja edistää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä

Osaamisen arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Osaamisen osoittaminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla asumispalvelujen, työtoiminnan, päivätoiminnan, kuntouttavan toiminnan, virkistystoiminnan, henkilökohtaisen avun, järjestöjen tuottamien palvelujen, kerho-, leiri-, harrastus-, kurssitoiminnan tai muun vastaavan toiminnan ympäristössä kuurosokean asiakkaan/asiakkaiden toiminnan ohjauksen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *