Koulunuorisotyössä toimiminen 15 osp

Yksilön tukeminen oppilaitoksessa

Opiskelija

 • toimii työssään ennaltaehkäisevästi oppilaitoksen suunnitelmien mukaan
 • tukee yksilöitä vuorovaikutussuhteissa oppilaitosympäristössä
 • tekee yhteistyötä oppilaitoksen hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa

Ryhmäprosessin tukeminen oppilaitoksessa

Opiskelija

 • käyttää tietoa ryhmädynamiikkaan liittyen
 • tunnistaa yksilöiden rooleja ryhmässä ja niiden vaikutuksen ryhmän toimintaan
 • tukee yksilön ryhmätaitojen kehittymistä
 • suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden ryhmäprosessin tueksi 

Osallisuustyö oppilaitoksessa

Opiskelija

 • käyttää osallistavia menetelmiä yhteisöllisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • käyttää vertaistoiminnan malleja yhteisöllisen toiminnan edistämisessä
 • edistää yksilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitoksessa
 • edistää ryhmien mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitoksessa
 • käyttää tietoa liittyen demokratiakasvatukseen liittyen

Oppilaitos työympäristönä

Opiskelija

 •  suunnittelee ja toteuttaa koulunuorisotyötä  
 • toimii oppilaitoksen toimintaa ohjaavien lakien, ohjeiden ja suunnitelmien mukaan
 • toimii koulunuorisotyön roolin ja tehtävien mukaisesti oppilaitoksessa
 • tekee yhteistyötä oppilaitoksen hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla oppilaitosympäristössä kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.