LUONNOS 1

Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä, 20 osp

Koodi:

Järjestysnumero:

Ammattitaitovaatimukset

Asiakkaan vuorovaikutuksen tukeminen ja edistäminen esteettömän viestinnän periaatteiden mukaisesti

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan yksilöllisesti ja asiakkaan yhdenvertaisuutta edistäen
 • kommunikoi ja on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa tämän kommunikointikeinolla
 • ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja selkeästi
 • tukee omalla toiminnallaan asiakkaan kieli- kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja ja niiden kehittymistä
 • tukee työyhteisönsä kommunikointitaitoja omalla esimerkillään
 • edistää vuorovaikutustilanteiden syntymistä eri ihmisten välillä
 • käyttää tulkkia ja toimii oikein tulkkaustilanteissa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun periaatteiden mukaisesti
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä

Olemuskielen ja eleilmaisun havainnoiminen ja käyttäminen vuorovaikutustilanteissa

Opiskelija

 • tarkkailee ja tulkitsee yleensä oikein asiakkaiden olemuskieltä ja eleilmaisua
 • hyödyntää omassa viestinnässään olemuskieltä ja eleilmaisua
 • huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tilanteen vuorovaikutuksessa

Tukiviittomien käyttäminen vuorovaikutustilanteissa ja asiakkaan tukeminen niiden käytössä

Opiskelija

 • luo katsekontaktin keskustelukumppaniinsa ja ylläpitää sitä käyttäessään tukiviittomia
 • huomioi visuaalisen esteettömyyden käyttäessään tukiviittomia
 • käyttää selkeää puhetta viittoessaan asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden
 • tuottaa viittomat samanaikaisesti puhutun sanan kanssa
 • käyttää puhuessaan tukiviittomia selkeästi
 • viittoo ja ymmärtää jokapäiväisessä elämässä ja työtehtävissä tarvittavan viittomiston
 • viittoo niin, että viittomien rakenneosissa voi olla joskus virheitä ja epätarkkuuksia, jotka eivät kuitenkaan haittaa viestin ymmärtämistä
 • valitsee asiakkaan kommunikointitaitoihin soveltuvat ja niitä kehittävät viittomat
 • valitsee tilanteeseen ja asiayhteyteen soveltuvat viittomat
 • viittoo luontevasti ja sujuvasti
 • käyttää johdonmukaisesti ja säännöllisesti tukiviittomia
 • tukee, kannustaa ja rohkaisee asiakasta tukiviittomien käytössä

Viitotun puheen käyttäminen vuorovaikutustilanteissa

Opiskelija

 • luo katsekontaktin keskustelukumppaniinsa ja ylläpitää sitä käyttäessään viitottua puhetta
 • huomioi visuaalisen esteettömyyden käyttäessään viitottua puhetta
 • käyttää viitottua puhetta tuottaen viittomat samanaikaisesti puhutun sanan kanssa
 • käyttää viitotussa puheessa selkeää huuliota
 • tuottaa viitottua puhetta puhuen ja viittoen selkeästi ja sujuvasti
 • käyttää johdonmukaisesti ja säännöllisesti viitottua puhetta
 • viittoo ja ymmärtää jokapäiväisen elämän ja työtehtävissä tarvittavan viittomiston käyttäessään viitottua puhetta
 • tuottaa viitottua puhetta niin, että viittomien rakenneosissa voi olla joskus virheitä ja epätarkkuuksia, jotka eivät kuitenkaan haittaa viestin ymmärtämistä
 • valitsee tilanteeseen ja asiayhteyteen sopivat viittomat käyttäessään viitottua puhetta
 • käyttää tilankäyttöä, osoituksia ja monisuuntaisia verbaaleja tuottaessaan viitottua puhetta
 • käyttää sormiaakkosviestintää

Esineiden, merkkien ja kuvien käyttäminen vuorovaikutustilanteissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja hänen tukeminen niiden käytössä

Opiskelija

 • käyttää esineitä kommunikointitilanteissa ja tukee asiakasta niiden käytössä
 • käyttää kuvia ja graafisia merkkejä kommunikointitilanteissa ja tukee asiakasta niiden käytössä hänen tarpeensa huomioiden
 • käyttää asiakkaalle ja tilanteeseen soveltuvaa merkin osoittamistapaa
 • seuraa asiakkaan kommunikaatiomerkkien osoittamista
 • selvittää muulla kuin viitotulla puhetta tukevalla ja korvaavalla keinolla tuotettujen ilmaisujen merkitykset
 • suunnittelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteita, joissa kommunikoi asiakkaan kanssa hänen käyttämällään muulla kuin viitotulla puhetta tukevalla ja korvaavalla kommunikointikeinolla
 • tukee, kannustaa ja rohkaisee asiakasta hänelle sopivien kommunikointikeinojen käytössä

Piirtämisen käyttäminen vuorovaikutustilanteissa puhutun viestimisen tukena

Opiskelija

 • käyttää piirtämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa puhutun viestin tukena
 • valitsee tilanteeseen ja asiakkaan kommunikointitaitoihin hyvin soveltuvan piirtämistavan ja -välineen
 • puhuu selkeästi ja sujuvasti piirtäessään
 • rakentaa piirretyn viestin loogisesti
 • rytmittää piirtämisen ja puhumisen yhteensopivaksi
 • hallitsee piirroskommunikointia niin, että ilmaisu on monipuolista ja rikasta

Kirjoittamisen ja sormittamisen käyttäminen kommunikoinnin tukemiseen vuorovaikutustilanteissa

Opiskelija

 • käyttää kirjoittamista tukemaan kommunikointia
 • tuottaa selkeän kirjoitetun viestin
 • tuottaa viestien keskeiset käsitteet kirjoittamalla
 • käyttää sormittamista tukemaan kommunikointia
 • tuottaa sormiaakkoset oikein ja sujuvasti

Puhutun ja kirjoitetun selkokielen käyttö vuorovaikutuksessa

Opiskelija

 • puhuu selkeästi ja mukauttaa puhutut viestit yksinkertaisiksi huomioiden asiakkaan tarpeet
 • kirjoittaa selkokieltä käyttäen selkokielen keinoja

Kommunikoinnin apuvälineiden, laitteiden ja kommunikointisovellusten käyttäminen

Opiskelija

 • käyttää kommunikoinnin teknisiä apuvälineitä
 • käyttää kommunikointilaitetta kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemisessa
 • käyttää mobiililaitteessa olevaa kommunikointiohjelmaa ja -sovellusta kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemisessa
 • käyttää symboli- ja työkaluohjelmaa, -sovellusta ja helppokäyttötoimintoja
 • esittelee tietokoneen käyttöön liittyviä apuvälineitä ja -ohjelmia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemisessa
 • huolehtii asiakkaan käyttämän kommunikoinnin teknisen apuvälineen toimintakunnosta omalla vastuualueellaan
 • huolehtii kuulon ja kuuntelun apuvälineiden toimintakunnosta omalla vastuualueellaan
 • ohjaa ja avustaa kuulon apuvälineiden käytössä

Kommunikoinnin materiaalien käyttäminen asiakkaan kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemisessa

Opiskelija

 • käyttää kommunikoinnissa asiakkaan tarpeen mukaisesti kuvia, kuvakansioita, kommunikointitauluja, toimintaohjeita, tekstejä
 • ideoi ja valmistaa yksinkertaisia kommunikointikeinoon liittyviä materiaaleja asiakkaan kommunikointitarpeet huomioiden

Työtehtävien aikana ilmaantuvien pienimuotoisten viestien välittäminen asiakkaan ja jonkun toisen henkilön välillä arkipäivän tilanteissa

Opiskelija

 • välittää työtehtäviinsä liittyen pienimuotoisia viestejä asiakkaan ja jonkun toisen henkilön välillä arkipäivän tilanteissa toimien tulkkauksen eettisten periaatteiden mukaisesti
 • ottaa huomioon asiakkaiden tarpeita välittäessään pienimuotoisia viestejä

Yhteistyö ja turvallisuus kommunikoinnin kuntoutuksessa

Opiskelija

 • tekee yhteistyötä kommunikoinnin kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa
 • havainnoi ja havaitsee kommunikointiin liittyviä haasteita ja kertoo niistä työtiimilleen
 • varautuu etukäteen mahdollisiin ennalta arvaamattomiin ja uhkatilanteisiin toimiessaan asiakkaiden parissa
 • käyttää työssään tietoa siitä, miten toimia asiakkaan käyttäytyessä ennalta arvaamattomasti ja huolehtii omasta turvallisuudestaan näissä tilanteissa
 • kertoo työyhteisössä turvallisuutta uhanneista tilanteista

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen häiriöiden huomioiminen vuorovaikutustilanteissa

Opiskelija

 • ottaa työssään huomioon kielellisen kyvyn häiriöt ja niiden vaikutukset asiakkaan kommunikointiin
 • ottaa työssään huomioon puheen motoriset häiriöt ja niiden vaikutukset asiakkaan kommunikointiin
 • ottaa työssään huomioon kuulovammaisuuden ja sen vaikutukset asiakkaan kommunikointiin

Asiakkaan kielen ja puheen kehityksen vaiheiden huomioiminen

Opiskelija

 • ottaa toiminnassaan huomioon tyypillisen kielen ja puheen kehityksen vaiheita
 • ottaa toiminnassaan huomioon poikkeavan kielen ja puheen kehityksen piirteitä ja niiden vaikutuksia asiakkaan kommunikointiin
 • ottaa vuorovaikutustilanteissa ja ohjaamisessa huomioon asiakkaiden erityistarpeita
 • tukee ja edistää asiakkaiden kielen ja puheen kehitystä

Kommunikointikeinojen käyttöön ja vuorovaikutuksen edistämiseen liittyvän oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

Opiskelija

 • perustelee toimintaansa liittyviä ratkaisuja ammatilliseen tietoon nojautuen
 • pyytää ja ottaa vastaa palautetta kehittymishaluisesti
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella
 • asettaa tavoitteita ammatilliselle kasvulleen ja suunnittelee ammattitaitonsa kehittämistä
 • osallistuu ammatilliseen keskusteluun kommunikointikeinojen käytöstä työyhteisössään
 • seuraa kommunikointikeinojen käyttöön liittyvää yleistä ammatillista keskustelua

Osaamisen arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *