LUONNOS 2

Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppijan oppimisen ohjaaminen, 20 osp

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti sekä noudattaa alan työlainsäädäntöä
 • noudattaa kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan säädöksiä, ohjaavia asiakirjoja ja toimintaperiaatteita sekä työpaikan ohjeita
 • kertoo kolmiportaisen tuen periaatteet, muodot ja toimintatavat
 • noudattaa salassapitovelvollisuutta
 • noudattaa lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta
 • toimii oppijan huoltajien ja lähipiirin valintoja kunnioittaen
 • huomioi esteettömyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toiminnassaan
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • toimii oppilaitoksen ja ammatin arvojen mukaisesti ja ammattieettisesti kestävällä tavalla

Oppimis- ja toimintaympäristön tunteminen

Opiskelija

 • toimii oppilaitoksen suunnitelmien ja määriteltyjen toimintatapojen mukaan
 • toimii tuntien kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppijan oppimis- ja toimintaympäristön ja tehtävänsä siellä
 • toimii tuntien oppijan oppimis- ja toimintaympäristössä tapahtuvan opetuksen rakenteita, tavoitteita, sisältöjä ja toteuttamistapoja
 • toimii ohjaamistehtävässä omalla vastuualueellaan valtakunnallisten ja paikallisten opetus- ja toimintasuunnitelmien, ohjeiden ja suositusten mukaisesti

Ohjaamisen suunnittelu

Opiskelija

 • osallistuu opetuksen ja tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun moniammatillisessa työryhmässä oman työnkuvansa mukaisesti
 • ottaa suunnittelussa huomioon oppijan kommunikointiin ja kuulemiseen liittyviä asioita
 • suunnittelee omalla vastuullaan olevien työtehtävien toteuttamisen

Ohjaajana toimiminen

Opiskelija

 • toimii luotettavasti ja vastuullisesti
 • ohjaa oppimista ja opiskelua opettajan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti
 • kertoo oppilaan tai opiskelijan edistymisestä opettajalle ja moniammatilliselle työryhmälle
 • toimii yhteistyössä opetus- ja oppilas- tai opiskelijahuoltohenkilön kanssa

Kehitysvaiheiden, -häiriöiden ja oppimisvaikeuksien huomioiminen kehityksen tukemisessa

Opiskelija

 • tunnistaa oppijan kehityksen vaiheita eri osa-alueilla ja kehityskriisejä sekä tukee häntä niissä
 • tukee oppijan fyysistä kehitystä, aktiivista liikkumista ja motoristen taitojen kehittymistä
 • tukee oppijan taitojen kehittymistä
 • huomioi työskentelyssään kehityshäiriöiden ja oppimisvaikeuksien vaikutuksia oppijaan, hänen toimintaansa ja oppimiseensa
 • havainnoi, tunnistaa ja kertoo oppijan valmiuksia, vahvuuksia ja tuen tarpeita arjenhallinnassa, opiskelutaidoissa, oppimisessa ja yhteistyötilanteissa
 • arvioi oppijan tuen tarpeita yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa

Oppijoiden moninaisuuden huomioiminen

Opiskelija

 • huomioi oppijoiden moninaisuuden työskentelyssään
 • viestii omalla toiminnallaan hyväksymistä ja arvostamista monenlaisista taustoista tulevia oppijoita kohtaan
 • tukee oppijan kaksi- ja monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä hänen käyttämissään kielissä
 • vahvistaa viittomakielisen oppijan viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuurista ja viittomakielisestä yhteisöstä
 • rohkaisee viittomakielistä oppijaa käyttämään viittomakieltä

Viittomakielen ja puhetta tukevien, täydentävien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö

Opiskelija

 • käyttää luontevasti ja sujuvasti viittomakieltä oppijan kanssa
 • käyttää johdonmukaisesti puhetta tukevaa, täydentävää ja korvaavaa kommunikointikeinoa oppijan kanssa
 • mukauttaa omaa ilmaisuaan oppijan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • edistää oppijan tasa-arvoista osallistumista vuorovaikutustilanteissa
 • ohjaa oppijaa toimimaan vuorovaikutustilanteissa viittomakielellä tai puhetta tukevalla, täydentävällä ja korvaavalla kommunikointikeinolla

Psyykkisen kehityksen tukeminen

Opiskelija

 • auttaa oppijaa tuntemaan itsensä hyväksytyksi ja arvokkaaksi
 • tukee oppijan minäkäsityksen, itsetunnon ja itsesäätelykeinojen kehittymistä
 • kysyy ja huomioi työtehtävissään oppijan mielipiteet ja toiveet häntä koskevissa toiminnoissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset edellytyksensä huomioiden
 • toimii niin, että oppijan itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat

Sosiaalisen kehityksen ja osallisuuden tukeminen

Opiskelija

 • tukee oppijan kykyä tulla toimeen toisten kanssa, empatian oppimista ja moraalin kehittymistä
 • kannustaa oppijaa toimimaan yhdessä muiden kanssa
 • edistää oppijoiden sosiaalisten suhteiden syntymistä
 • tukee ryhmäytymisprosessia ja oppijan mukanaoloa siinä
 • kannustaa oppijaa osallisuuteen oppimisympäristöissä
 • tukee oppijaa osallistumaan oman opiskelunsa ja opiskeluryhmänsä toiminnan suunnitteluun hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset edellytyksensä huomioiden
 • tukee oppijaa vaikuttamaan oppilaitoksen yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset edellytyksensä huomioiden
 • edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Oppimisen tukeminen

Opiskelija

 • ohjaa oppijaa hänen oppimistavoitteitaan huomioiden
 • toimii niin, että oppijan yksilölliset ja erityiset tarpeet tulevat huomioiduksi
 • huolehtii, että oppilas tai opiskelija oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, tehtävistään ja toiminnastaan
 • tukee oppijan omatoimisuutta
 • toimii kannustavasti ja motivoivasti
 • antaa välitöntä ja rakentavaa palautetta oppilaalle tai opiskelijalle

Oppimistilanteissa ohjaaminen

Opiskelija

 • ohjaa oppijaa eri oppimistilanteissa (oppitunnit, välitunnit, ruokailut, siirtymätilanteet)
 • käyttää erilaisten oppimistilanteiden ohjaamiseen sopivia menetelmiä ja eri keinoja tukea tarvitsevan oppijan tarpeet huomioiden
 • ohjaa oppijaa huolehtimaan itsestään ja oppimaan puhtauteen, ruokailuun, pukeutumiseen ja kulkemiseen liittyviä arjen taitoja
 • käyttää oppijan tarvitsemia avustamisen apuvälineitä turvallisesti
 • huomioi oppijan ergonomiaa
 • motivoi ja ohjaa oppijaa tietotekniikan käytössä ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä
 • huolehtii osaltaan työrauhasta eri oppimisympäristöissä
 • huolehtii eri tilanteissa, että oppija keskittyy tehtäviin ja toimintoihin

Oppimisympäristöstä huolehtiminen

Opiskelija

 • huolehtii työnkuvansa mukaisesti oppimis- ja toimintaympäristön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta
 • huolehtii työnkuvansa mukaisesti toimintavälineiden ja materiaalien kunnosta
 • huolehtii työnkuvansa mukaisesti tilojen esteettömyydestä, siisteydestä ja esteettisyydestä
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Oppijoiden turvallisuudesta huolehtiminen

Opiskelija

 • huolehtii oppijan turvallisuudesta eri tilanteissa omalla vastuualueellaan
 • huomioi oppijan erityisruokavalion
 • tuntee toimintaympäristön lääkehoitosuunnitelman ja toimii sen mukaisesti
 • toimii tuntien omat oikeutensa ja velvollisuutensa havaitessaan epäasiallista käytöstä, kiusaamista, häirintää, syrjintää tai väkivaltaa
 • toimii tuntien omat oikeutensa ja velvollisuutensa kriisitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa
 • toimii tuntien rajoitustoimenpiteiden käytön oppilaitosympäristössä
 • pyrkii ennaltaehkäisemään haastavia tilanteita moniammatillisessa ryhmässä sovitulla tavalla
 • toimii tuntien oppilaitoksen turvakäytännöt
 • tuo esille havaitsemansa uhan sekä turvallisuutta ja hyvinvointia vaarantavan tilanteen

Työturvallisuuden, ergonomian ja työhyvinvoinnin huomioiminen

Opiskelija

 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • huolehtii omasta turvallisuudestaan asiakkaan käyttäytyessä ennalta arvaamattomasti
 • varautuu mahdollisiin ennalta arvaamattomiin ja uhkatilanteisiin
 • tunnistaa työpaikkansa turvallisuuteen liittyviä vaaroja ja riskejä sekä tiedottaa niistä
 • työskentelee ergonomisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • pitää huolta omasta toiminta- ja työkyvystään
 • ylläpitää ja edistää hyvää työilmapiiriä

Ammatillinen toimiminen ja kehittyminen

Opiskelija

 • perustelee toimintaansa liittyviä ratkaisuja ammatilliseen tietoon nojautuen
 • pyytää ja ottaa vastaan palautetta kehittymishaluisesti
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella
 • asettaa tavoitteita ammatilliselle kasvulleen ja suunnittelee ammattitaitonsa kehittämistä
 • osallistuu ammatilliseen keskusteluun työyhteisössään
 • seuraa alan ammatillista keskustelua.

Osaamisen arviointi UUDET ARVIOINTIKRITEERIT

Opiskelija
Tyydyttävä 1
• toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2
• toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3
• toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4
• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5
• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla esiopetuksen, perusopetuksen, valmentavan koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, kansanopistokoulutuksen tai muussa vastaavassa ympäristössä kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppijan oppimisen ohjaamisen tehtävissä. Viittomakielen käytön ja viittomakielisen oppijan viittomakielisen identiteetin vahvistamisen ammattitaito voidaan osoittaa simuloidussa tilanteessa, jos näytön toteuttaminen aidossa työtilanteessa ei ole mahdollista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2 kommenttia

Päivi Jäntti & #183;04/11/2022 10:14

Hei,
Luonnos 1 on käsitelty 7.9 tapaamisessa. Luonnosta ollaan parhaillaan työstämässä eteenpäin tilaisuudessa esitettyjen ehdotusten pohjalta. Kun seuraava luonnos on valmiina, tuomme sen tänne nähtäväksi ja kommnetoitavaksi. Tässä näkyvään luonnokseen ei kannata nyt enää kommentoida.
t. Päivi Jäntti

Päivi Jäntti & #183;14/11/2022 16:44

Luonnos 2 Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppijan oppimisen ohjaaminen tutkinnon osasta on yllä tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Seuraava kokous tähän tutkinnon osaan liittyen on tiistaina 22.11 klo 13-15 TEAMSissa. Mikäli et pääse kokoukseen, voit kommentoida tänne. t. Päivi

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *