LUONNOS 1

Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen, 20 osp

Koodi:

Järjestysnumero:

Ammattitaitovaatimukset

Kasvatus- ja sosiaalialan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti työskenteleminen

Opiskelija

 • toimii työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti sekä noudattaa työlainsäädäntöä
 • noudattaa kasvatus- ja sosiaalialan lainsäädäntöä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita sekä työpaikan ohjeita
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa
 • kirjaa ja raportoi toimintaa työpaikan ohjeiden mukaisesti
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • toimii toimintaympäristön ja ammatin arvojen mukaisesti ja ammattieettisesti kestävällä tavalla ja ratkaisee työhönsä liittyviä eettisiä haasteita
 • huomioi esteettömyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toiminnassaan
 • toimii asiakkaan itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja omatoimisuutta kunnioittaen

Kehitysvaiheen, kehityshäiriöiden ja toimintakyvyn huomioonottaminen sekä asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen

Opiskelija

 • ottaa työssään huomioon aikuisuuden kehitysvaiheet ja kehityskriisit ja niiden vaikutukset aikuiseen
 • ottaa työssään huomioon kehityshäiriöiden ja oppimisvaikeuksien vaikutuksia aikuisen asiakkaan toimintaan ja oppimiseen
 • toimii voimavaralähtöisesti asiakkaan kanssa
 • havainnoi ja ottaa toiminnassa huomioon aikuisen asiakkaan fyysisen kehityksen ja toimintakyvyn ja tukee aikuisen asiakkaan fyysistä hyvinvointia
 • havainnoi ja ottaa toiminnassaan huomioon aikuisen asiakkaan psyykkisen kehityksen ja toimintakyvyn ja tukee aikuisen asiakkaan psyykkistä hyvinvointia
 • havainnoi ja ottaa toiminnassaan huomioon aikuisen asiakkaan sosiaalisen kehityksen ja toimintakyvyn ja tukee aikuista asiakasta osallisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin

Erityisten tarpeiden huomioon ottaminen

Opiskelija

 • ottaa työssään huomioon kuulon alenemiseen, kuuroutumiseen ja aikuisten huonokuuloisuuteen liittyviä tekijöitä
 • ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaan sairauksiin, mielenterveysongelmiin, riippuvuuksiin tai syrjäytymiseen liittyviä erityisiä ohjaus- ja avustustarpeita
 • ottaa työssään huomioon toimintaympäristön periaatteet, käytänteet ja oman tehtävänsä lääkehoidossa sekä asiakkaan lääkehoidon toteuttamisen

Vuorovaikutus

Opiskelija

 • suhtautuu kunnioittavasti, hyväksyvästi ja kiinnostuneesti asiakkaaseen
 • ilmaisee ajatuksensa selkeästi, tekee kysymyksiä ja ylläpitää keskustelua, havainnoi vuorovaikutustilannetta ja kuuntelee vuorovaikutuskumppaniaan
 • käyttää asiakkaan tarpeen mukaan viittomakieltä tai puhetta tukevaa, täydentävää ja korvaavaa kommunikointikeinoa eri tilanteissa
 • huomioi heikentyneen näön vaikutukset kommunikointiin
 • puhuu selkeästi kasvot huonokuuloiseen tai kuuroutuneeseen asiakkaaseen päin käyttäen selkeää huuliota, kommunikoi ottaen huomioon asiakkaan sijainnin ja sopeuttaa selkeän puheen ja kommunikaation nopeuden asiakkaan tarpeiden mukaan
 • huolehtii, että asiakas tulee kuulluksi ja on tasa-arvoinen vuorovaikutustilanteissa
 • tukee asiakkaan mahdollisuutta ilmaista itseään

Itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen ja avustaminen tämän asuinympäristössä tai muussa toimintaympäristössä

Opiskelija

 • toimii tuntien kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan toimintaympäristön ja tehtävänsä siellä
 • osallistuu ohjaus- ja avustustehtävien suunnitteluun työyhteisön kanssa
 • ottaa huomioon kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelman sisällön ja tavoitteet ohjaus- ja avustustyössään
 • havainnoi kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan ohjaus- ja avustustarpeita ja toimii niiden mukaan
 • ohjaa ja avustaa kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan itsenäistä suoriutumista hänen toimintaympäristössään huomioiden asiakkaan itsemääräämisoikeuden
 • edistää asiakkaan osallisuutta
 • käyttää työtehtävän mukaisia materiaaleja, apuvälineitä ja laitteita
 • huolehtii toimintaympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta työnkuvansa puitteissa
 • havainnoi ja edistää toimintaympäristön esteettömyyttä
 • tekee yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä sekä työyhteisön ja moniammatillisen verkoston kanssa

Itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen ja avustaminen päivittäisissä toiminnoissa

Opiskelija

 • suunnittelee työtään päivittäisten toimintojen ohjaamisessa ja avustamisessa huomioiden asiakkaiden turvallisuuden, toimintakyvyn ja toiveet sekä toiminnan tilat, välineet, materiaalit, kestävän kehityksen ja taloudellisuuden
 • havainnoi asiakkaan kanssa hänen yleisvointiaan ja terveydentilaansa ja ottaa ne huomioon toiminnassaan
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoa ottaen huomioon hänen itsemääräämisoikeutensa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa havainnoiden ja ottaen huomioon hänen ohjaus- ja avustustarpeitaan sekä hänen itsemääräämisoikeutensa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa niin, ettei rajoitustoimenpiteitä tarvittaisi ja ottaa huomioon muuttuvat tilanteet
 • kannustaa asiakasta päivittäisten toimintojen mahdollisimman omatoimiseen ja itsenäiseen suorittamiseen
 • käyttää monipuolisia toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien taitojen harjoittelussa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämisessä
 • auttaa asiakasta huomaamaan hänen itsenäisen suoriutumisensa säilymisen tai edistymisen päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi ohjaamisen ja avustamisen onnistumista päivittäisissä toiminnoissa

Itsenäisen suoriutumisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen ympäristöä ja sen palveluita hyödyntäen

Opiskelija

 • selvittää asiakkaan toivomuksia, tarpeita ja tavoitteita hänelle mielekkäästä tekemisestä ja keskustelee niistä hänen kanssaan
 • selvittää asiakkaan toimintakyvyn huomioiden joko yhdessä hänen kanssaan tai itse erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan toiveen toteuttamiseen
 • kertoo asiakkaalle liikunta-, taide-, kulttuuri-, luonto- ja muista palveluista ja muista osallistumisen mahdollisuuksista
 • keskustelee eri vaihtoehdoista asiakkaan kanssa, auttaa häntä eri vaihtoehtojen punnitsemisessa ja tukee häntä hänen päätöksenteossaan
 • suunnittelee asiakkaan toimintakyvyn huomioiden joko yhdessä asiakkaan kanssa tai itse asiakkaan itsenäistä suoriutumista, hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan osallistumista huomioiden asiakkaiden turvallisuuden, toimintakyvyn ja toiveet sekä toiminnan tilat, välineet, materiaalit, kestävän kehityksen ja taloudellisuuden
 • edistää asiakkaan osallisuutta virkistys-, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa
 • motivoi, rohkaisee ja ohjaa asiakasta erilaisiin toimintoihin osallistumisessa
 • arvioi yhdessä asiakkaan kanssa toiminnan mielekkyyttä

Toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen

Opiskelija

 • suunnittelee toimintaa ja käyttää ohjauksessa toiminnallisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja asiakkaan hyvinvoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämisessä huomioiden asiakkaan toiveita
 • suunnittelee toimintaa ja käyttää ohjauksessa taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä, välineitä ja materiaaleja asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä huomioiden asiakkaan toiveita
 • suunnittelee toimintaa ja käyttää liikunnanohjausta, sen välineitä ja materiaaleja asiakkaan hyvinvoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämisessä huomioiden asiakkaan toiveita
 • suunnittelee toimintaa ja hyödyntää luonnon ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ohjaustoiminnassa huomioiden asiakkaan toiveita
 • suunnittelee toimintaa ja käyttää tieto- ja viestintätekniikan ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ohjaustilanteessa

Asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen

Opiskelija

 • huolehtii asiakkaan turvallisuudesta jokapäiväisissä tilanteissa
 • käyttää ensiaputaitoja EA1-tasoisesti
 • tuntee toimintaympäristön lääkehoitosuunnitelman ja toimii sen mukaisesti
 • toimii tuntien, milloin, mitä ja miten rajoitustoimenpiteitä voi käyttää työ- ja toimintaympäristössään
 • toimii tuntien, miten rajoitustoimenpiteistä tiedotetaan asiakasta ja hänen omaisiaan, ja toimii rajoitustoimenpiteistä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii tuntien toimintaympäristön turvakäytännöt
 • toimii tuntien omat oikeutensa ja velvollisuutensa kiusaamis- ja kriisitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa
 • pyrkii ennaltaehkäisemään haastavia tilanteita moniammatillisessa ryhmässä sovitulla tavalla
 • tuo esille havaitsemansa uhan
 • tuo esille havaitsemansa turvallisuutta ja hyvinvointia vaarantavan tilanteen
 • puuttuu epäasialliseen käytökseen

Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Opiskelija

 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja edistää työturvallisuutta
 • huolehtii omasta turvallisuudestaan asiakkaan käyttäytyessä ennalta arvaamattomasti
 • varautuu mahdollisiin ennalta arvaamattomiin ja uhkatilanteisiin toimiessaan asiakkaiden parissa
 • tunnistaa työpaikkansa turvallisuuteen liittyviä vaaroja ja riskejä sekä tiedottaa niistä
 • toimii työssään ergonomisesti
 • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja ehkäisee tartuntatautien leviämistä
 • pitää huolta omasta toiminta- ja työkyvystään
 • ylläpitää ja edistää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä

Ohjaajana toimiminen ja kehittyminen

Opiskelija

 • perustelee toimintaansa liittyviä ratkaisuja ammatilliseen tietoon nojautuen
 • hyödyntää vahvuuksiaan toiminnassaan
 • asettaa tavoitteita ammatilliselle kasvulleen ja suunnittelee ammattitaitonsa kehittämistä
 • pyytää ja ottaa vastaan palautetta kehittymishaluisesti
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella
 • osallistuu ammatilliseen keskusteluun työyhteisössään
 • seuraa ajankohtaista ammatillista keskustelua.

Osaamisen arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

________________________________________

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla asumispalvelujen, työtoiminnan, päivätoiminnan, kuntouttavan toiminnan, virkistystoiminnan, henkilökohtaisen avun, järjestöjen tuottamien palvelujen, kerho-, leiri-, kurssitoiminnan tai muun vastaavan toiminnan ympäristössä erityisesti kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäistä suoriutumista ohjaavissa tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

1 kommentti

Päivi Jäntti & #183;14/11/2022 16:48

Hei, Luonnos 1 Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen tutkinnon osasta on yllä tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Seuraava kokous tähän tutkinnon osaan liittyen on keskiviikkona 23.11 klo 13-15 TEAMSissa. Mikäli et pääse kokoukseen, voit kommentoida tänne. t. Päivi

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *