LUONNOS 1

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen, 20 osp

Koodi:

Järjestysnumero:

Ammattitaitovaatimukset

Asiakaslähtöisesti toimiminen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden huomioon ottaminen

Opiskelija osaa

 • edistää asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista käyttäen puhetta tukevia, täydentäviä ja korvaavia kommunikointikeinoja ja tukien asiakasta niiden käytössä
 • edistää ja tukee asiakkaan osallisuutta käyttäen puhetta tukevia, täydentäviä ja korvaavia kommunikointikeinoja ja tukien asiakasta niiden käytössä
 • tukea asiakasta tekemään päätöksiä käyttäen puhetta tukevia, täydentäviä ja korvaavia kommunikointikeinoja ja tukien asiakasta niiden käytössä
 • selvittää ja kunnioittaa asiakkaan tavoitteita ja toiveita ja toimii niiden mukaisesti
 • noudattaa työssään oman alansa eettisiä periaatteita

Yhteistyön tekeminen kommunikoinnin kuntoutukseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa

Opiskelija osaa

 • tehdä yhteistyötä asiakkaan kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kuntoutuksessa moniammatillisen kuntoutustyöryhmän kanssa
 • havainnoida ja havaita kommunikointiin liittyviä haasteita ja kertoa niistä kommunikoinnin kuntoutuksen asiantuntijoille
 • tuoda esille omia ehdotuksiaan asiakkaan kommunikaation edistämisen tavoitteiksi
 • toimia kommunikoinnin kuntoutuksen muiden asiantuntijoiden ohjeiden mukaan
 • toteuttaa käytännön työssään yhteisöllisen kuntoutuksen periaatteita

Asiakkaan ohjaaminen vuorovaikutustilanteissa ja hänen käyttämänsä kommunikointikeinon oppimisessa

Opiskelija osaa

 • havainnoida ja kuvailla asiakkaan kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä tukevaa toimintaa
 • kannustaa ja aktivoida asiakasta itseilmaisuun sekä kommunikointiin ja vuorovaikutukseen
 • ohjata asiakkaita keskinäiseen vuorovaikutukseen
 • hyödyntää työssään kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen syntymistä tukevia menetelmiä
 • ohjata asiakasta hänelle soveltuvan kommunikointikeinon oppimisessa ja sen käytössä kielitaidon rikastuttamisen menetelmien avulla

Kommunikoinnin materiaalien valmistaminen ja niiden käytössä ohjaaminen

Opiskelija osaa

 • valmistaa kommunikoinnin kuntoutukseen ja vuorovaikutuksen oppimiseen liittyviä materiaaleja, kuten oppimispelejä, tukiviittomakirjoja ja -materiaalia, ohjeistuksia ja kuvamateriaaleja (voiko olla kuten-sana?)
 • ohjata kommunikoinnin kuntoutukseen liittyvien materiaalien valmistamisessa ja käytössä
 • ohjata materiaalin hankintoihin liittyvissä asioissa

Asiakkaan toimintaympäristön järjestäminen kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja tukevaksi

Opiskelija osaa

 • järjestää toimintaympäristöön materiaaleja, virikkeitä ja toimintoja, jotka tukevat asiakkaan kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen ylläpitoa ja kehittymistä
 • suunnitella ja toteuttaa tilanteita, jotka ylläpitävät ja kehittävät asiakkaan kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja
 • järjestää kommunikointiympäristön (kuuluvuus, näkyvyys, valaistus) asiakkaan tarpeiden mukaiseksi (saako sulut olla?)

Puhetta tukevan, täydentävän ja korvaavan (muun kuin viitotun) kommunikointikeinon käytön ohjaaminen

Opiskelija osaa

 • käyttää johdonmukaisesti ja säännöllisesti puhetta tukevia, täydentäviä ja korvaavia (muita kuin viitottuja) kommunikointikeinoja (saako olla suluissa?)
 • mallintaa oikein, varmasti ja sujuvasti puhetta tukevien, täydentävien ja korvaavien (muiden kuin viitottujen) kommunikointikeinojen käyttöä
 • motivoida ja kannustaa arjen tilanteissa työyhteisöä ja asiakkaan lähi-ihmisiä muun kuin viitotun kommunikointikeinon käytössä
 • suunnitella muun kuin viitotun kommunikointikeinon käytön ohjaustilanteita
 • ohjata työyhteisöä asiakkaan käyttämän (vai otetaanko asiakas pois?) muun kuin viitotun kommunikointikeinon käytön oppimisessa (vai ’käytössä’ vai ’käytössä ja oppimisessa’?) heidän tarpeensa huomioiden
 • ohjata asiakkaan lähi-ihmisiä asiakkaan käyttämän (vai otetaanko asiakas pois muun kuin viitotun kommunikointikeinon käytössä heidän tarpeensa huomioiden (vai ’käytössä’ vai ’käytössä ja oppimisessa’?)
 • käyttää kommunikointikeinon oppimisen ohjauksessa toiminnallisia menetelmiä oppijat huomioiden
 • arvioida toteuttamiaan kommunikointikeinon ohjaustilanteita

Viitotun kommunikointikeinon käytössä ja oppimisessa ohjaaminen

Opiskelija osaa

 • käyttää johdonmukaisesti ja säännöllisesti tukiviittomia ja viitottua puhetta
 • mallintaa oikein, varmasti ja sujuvasti tukiviittomien ja viitotun puheen käyttöä
 • motivoida ja kannustaa arjen tilanteissa työyhteisöä ja asiakkaan lähi-ihmisiä viitotun kommunikointikeinon käytössä
 • suunnitella viitotun kommunikointikeinon oppimistilanteita
 • ohjata työyhteisöä viitotun kommunikointikeinon oppimisessa heidän tarpeensa huomioiden
 • ohjata asiakkaan lähi-ihmisiä viitotun kommunikointikeinon oppimisessa heidän tarpeensa huomioiden
 • käyttää viitotun kommunikointikeinon oppimisen ohjauksessa toiminnallisia menetelmiä oppijat huomioiden
 • luoda viitotun kommunikointikeinon oppimistilanteeseen oppimista edistävän myönteisen ilmapiirin
 • arvioida toteuttamiaan viitotun kommunikointikeinon ohjaustilanteita

Kommunikoinnin apuvälineiden käyttö ja käytön ohjaaminen

Opiskelija osaa

 • käyttää sujuvasta asiakkaan käyttämää kommunikoinnin digitaalista tai manuaalista apuvälinettä
 • ohjata asiakasta ja työyhteisöä asiakkaan käyttämän kommunikoinnin digitaalisen tai manuaalisen apuvälineen käytössä omalla vastuualueellaan
 • ottaa selvää, miten asiakkaan käyttämää kommunikoinnin apuvälinettä päivitetään, ja huolehtia pienimuotoisesta päivityksestä omalla vastuualueellaan
 • ottaa selvää, miten asiakkaan käyttämän kommunikoinnin apuvälineen huollosta huolehditaan ja sen toimintakunto varmistetaan, ja toimii ohjeen mukaan omalla vastuualueellaan

Osaamisen osoittaminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kommunikaation ja vuorovaikutuksen ohjausta tarvitsevissa ympäristöissä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjauksen tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Osaamisen arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

________________________________________