LUONNOS 3, 9.12.2022 (päivitetty 7.11.-22 olleen webinaarin ja NYO-päivien palautteen pohjalta)

AMMATILLINEN KOHTAAMINEN KASVATUS- JA OHJAUSALALLA

Toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

opiskelija

 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa sosiaalihuoltolain mukaista huoli-ilmoitusta
 • noudattaa ammattieettisiä ohjeita ja sopimuksia
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • kohtaa moninaisuutta kunnioittavasti ja luontevasti
 • huomioi yksilön itsemääräämisoikeuden
 • toimii työympäristön turvallisuusasiakirjan mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

opiskelija

 • noudattaa hyviä käytöstapoja
 • kommunikoi asiallisesti ja selkeästi huomioiden asiakkaan tarpeet
 • käyttää dialogisuutta vuorovaikutuksessa
 • huomioi ja käyttää sanatonta viestintää tilanteen edellyttämällä tavalla
 • huomioi työssään asiakkaan erilaisia tunteita
 • hyödyntää tietoa tunteiden merkityksestä vuorovaikutustilanteissa
 • luo myönteistä, kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä
 • kannustaa asiakkaita yhteistyöhön
 • antaa ja ottaa vastaan kannustavaa ja kehittävää palautetta
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen

opiskelija

 • noudattaa turvallisuutta ja hyvinvointia koskevia määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • hallitsee ensiavun perusteita
 • toimii hygieniaohjeistuksen mukaisesti
 • huomioi asiakkaiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia erityistarpeita
 • huomioi toiminnassaan asiakkaan ruokavaliot
 • toteuttaa lääkehoitosuunnitelmaa työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti

Kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä työskentely

opiskelija

 • työskentelee työpaikan arvojen ja tavoitteiden mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa suomalaisesta kulttuurista
 • työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • huomioi työskentelyssään työympäristön muita ammattiryhmiä ja heidän vastuualueitaan
 • työskentelee työpaikan työsuunnitelman ja päiväjärjestyksen mukaan
 • käyttää työssään kasvuun, kehitykseen ja elämäkulkuun liittyvää tietoa
 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäistä toimintaa, joka tukee yksilön kasvua ja kehitystä
 • käyttää kasvatus- ja ohjausalan välineitä ja ohjaustapoja
 • huomioi työssään asiakkaan vahvuuksia ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia
 • huomioi työssään asiakkaiden osallisuuden
 • osallistuu kokoukseen työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti

Työelämätaidot

opiskelija

 • toimii työpaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa työaikoja
 • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • pukeutuu työpaikan ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa työympäristön työsuojelumääräyksiä
 • noudattaa työntekijän oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita
 • huolehtii työkyvystään
 • kertoo ammatillisen kasvun tavoitteistaan

Osaamisen arviointi (uusi arviointikriteeristö)

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti 
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *