LUONNOS 2, 20.10.2022 (päivitetty 7.9.-22 olleen webinaarin ja wordpress

AMMATILLINEN KOHTAAMINEN KASVATUS- JA OHJAUSALALLA

Toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

opiskelija

 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa ammattieettisiä ohjeita ja sopimuksia
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • kohtaa moninaisuutta kunnioittavasti ja luontevasti
 • huomioi yksilön itsemääräämisoikeuden
 • toimii työympäristön turvallisuusasiakirjan mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa suomalaisesta kulttuurista

Ammatillinen vuorovaikutus

opiskelija

 • noudattaa hyviä käytöstapoja
 • kommunikoi asiallisesti ja selkeästi
 • käyttää dialogisuutta vuorovaikutuksessa
 • huomioi ja käyttää sanatonta viestintää tilanteen edellyttämällä tavalla
 • huomioi työssään asiakkaan erilaisia tunteita
 • hyödyntää tietoa tunteiden merkityksestä vuorovaikutustilanteissa
 • luo myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä
 • kannustaa asiakkaita yhteistyöhön
 • antaa ja ottaa vastaan kannustavaa ja kehittävää palautetta
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen

opiskelija

 • noudattaa turvallisuutta ja hyvinvointia koskevia määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • huolehtii asiakkaan turvallisuudesta
 • hallitsee ensiavun perusteita
 • toimii hygieniaohjeistuksen mukaisesti
 • huomioi asiakkaiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia erityistarpeita
 • huomioi toiminnassaan asiakkaan ruokavaliot
 • hyödyntää tietoa lääkehoitoa ohjaavista määräyksistä ja ohjeista
 • toteuttaa lääkehoitosuunnitelmaa työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti

Kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä työskentely

opiskelija

 • työskentelee työpaikan arvojen ja tavoitteiden mukaisesti
 • työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • huomioi työskentelyssään työympäristön muita ammattiryhmiä ja heidän vastuualueitaan
 • työskentelee työpaikan työsuunnitelman ja päiväjärjestyksen mukaan
 • käyttää työssään kasvuun, kehitykseen ja elämäkulkuun liittyvää tietoa
 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäistä toimintaa, joka tukee yksilön kasvua ja kehitystä
 • käyttää kasvatus- ja ohjausalan välineitä ja ohjaustapoja
 • huomioi työssään asiakkaan vahvuuksia ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia
 • huomioi työssään asiakkaiden osallisuuden
 • osallistuu kokoukseen työnkuvansa ja vastuualueensa mukaisesti

Työelämätaidot

opiskelija

 • toimii työpaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa työaikoja
 • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • pukeutuu työpaikan ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa työympäristön työsuojelumääräyksiä
 • noudattaa työntekijän oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita
 • huolehtii työkyvystään
 • kertoo ammatillisen kasvun tavoitteistaan

Osaamisen arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Osaamisen arviointi 

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti 
 • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
 • tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
 • selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

1 kommentti

Päivi Kinnunen & #183;28/09/2022 13:32

Hei,

Lääkehoitoa ja lääkehoitosuunnitelmaa koskevat kohdat:
– Hyödyntää tietoa lääkehoitoa ohjaavista määräyksistä ja ohjeista ja
– Työskentelee työympäristön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
Ehdotamme tähän tarkennusta, josta huomioidaan mitä opiskelija työympäristössä voi tehdä, esim.
– Työskentelee työympäristön työtehtävien mukaisesti lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen

Kohdassa:
– huomioi asiakkaiden fyysisiä ja psyykkisiä eritystarpeita, kuten erityisruokavaliot -> Erityisruokavaliot tilalle esim. sosiaaliset erityistarpeet.

Yst. terv. Kasvatus- ja ohjausalan tiimi, Tredu

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *